Adatvédelem

Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozó szabályok.

adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH- 66704/2013

Adatvédelmi szabályzat

 

Cégszerű elnevezés: Suzuki Autósbolt
webáruház üzemeltető: Szlaukó Istvánné EV ( shop.suzukialkatresz.eu)

adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi incidens jegyzőkönyvbe vétele: Szlaukó Istvánné

székhely:1171 1172 Bp. Péceli út 199. Suzuki Autósbolt
képviselőjének neve: Szlaukó Istvánné EV.
kapcsolattartó személy neve : Szlaukó Istvánné
telefonszám,elérhetőség: +36-20/319-0097
emailcím,elektronikus ügyfélszolgálat: szlaugab@gmail.com
nyitvatartás,ügyfélszolgálati idő: H-P:8.00-17.30,  SZ: 8.00-13.00
számlaszám: 11716008-20156189-000000 OTP BANK
Adószám:56083455-2-42
engedélyező hatóság:Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
nyilvántartásba vétel száma: 3623 (B)
vállalkozói nyilvántartási szám:4461267

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-66704/2013.:

A www.shop.suzukialkatresz.eu mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.shop.suzukialkatresz.eu webáruház weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes.
A www.shop.suzukialkatresz.eu webáruház weboldalon történő regisztrációval valamint regisztráció mentes módban is, a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A regisztráció a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.

A megadott adatokat a www.shop.suzukialkatresz.eu webáruház a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése valamint marketing célok elérése érdekében rögzíti ,továbbiakban a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
A megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A www.shop.suzukialkatresz.eu webáruház tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy különös figyelmet fordítsunk regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.

Személyes adat mely,a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási  címe, e-mail  címe,  telefonszáma,  egyéb,  elektronikus  kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelésnek  minősül az  Adatokon vagy  az  Adatokkal végzett  bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,  tárolása,  felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  összehangolása  vagy összekapcsolása,  zárolása,  törlése és  megsemmisítése,  valamint    az    Adatok  további felhasználásának megakadályozása

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen a shop.suzukialkatresz.eu illetve a shop.suzukialkatresz.eu belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a shop.suzukialkatresz.eu adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. A shop.suzukialkatresz.eu az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve -a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével -törlését.

Adatkezelés időtartama
A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt.
Adatokat töröljük, amennyiben az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a
törlést a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri vagy ha az adatkezelés célja megszűnt.

A  jelen Adatkezelési Szabályzat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs  önrendelkezési  jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi  CXII. törvényre  (a továbbiakban:”Adatvédelmi  törvény”),a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,  Strasbourgban, 1981. január 28.napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló  1998. évi  VI. törvényre, az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló  2001. évi CVIII. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi  CVIII. törvényre, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló  2008. évi  XLVIII.  törvényre, valamint
a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:”Ptk.”, a továbbiakban együttesen:”Jogszabályok”).A  jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb,a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi : LXIII. törvény http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2EP3RPZdpcoJ:www.complex.hu/kzldat/t9200063.htm/t9200063.htm+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

· Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.törvény http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.TV&celpara=#xcelparam

· Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300100.TV&celpara=#xcelparam

· Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény; http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&celpara=#xcelparam
Vásárló adatainak tárolási időtartama : A felhasználók által megadott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg annak törlését, a felhasználó nem kéri.

Adattörlési és adatkezelési tájékoztató;

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az alábbi  elérhetőségeken: : szlaugab@gmail.com, 06-20/319-0097
Postai címen: 1172 Bp. Péceli út 199.  Rákoscsabai Suzuki Autósbolt

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó
bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Milyen személyes információk gyűjtése történik : Név, Cím, telefonszám, elektronikus cím, adószám
Az összegyűjtött adatok tárolásának módja : On-line és off-line

1.             érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.             személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.             különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4.             hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
5.             tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6.             adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7.             adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8.             adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9.             nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10.         adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11.         adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12.         adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13.         adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14.         adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15.         adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

16.         adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17.         adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18.         adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19.         harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

20.         gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a shop.suzukialkatresz.eu Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a shop.suzukialkatresz.eu.-tól nem kap további értesítést.

A shop.suzukialkatresz.eu kétféle cookie-t használ:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a shop.suzukialkatresz.eu honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni., tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni .

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a shop.suzukialkatresz.eu a jobb Vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a shop.suzukialkatresz.eu adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a shop.suzukialkatresz.eu részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és hogy ennek segítségével a shop.suzukialkatresz.eu a Vásárlók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a shop.suzukialkatresz.eu nem használja arra, hogy a Vásárlót személyesen azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja a shop.suzukialkatresz.eu fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A cookie-k a Vásárló személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével shop.suzukialkatresz.eu célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat shop.suzukialkatresz.eu kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A shop.suzukialkatresz.eu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz  fordulhat  (elérhetőségek:  postacím:  1530  Budapest,  Pf.  5.,  székhely:  1125 Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor 22/C, telefon:    0036-1-391-1400,    e-mail  cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).